Privatlivspolitik1. Privatlivspolitik:

1.1 - Selskabet tager beskyttelse af persondata alvorligt og ønsker at være en seriøs og sikker samarbejdspartner for vores kunder og samarbejdspartnere.

1.2 - Selskabet har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, så du ved hvordan Selskabet behandler de personoplysninger der indsamles.

2. Kontaktoplysninger:

2.1 - Selskabet kan til enhver tid kontaktes på følgende måder:
2.2 - Kontaktperson: Helle Pia Dyrby / Morten Gram Jensen
2.3 - Mail: hpd@jacobsenplus.dk / mgj@jacobsenplus.dk
2.4 - Telefon: 75648722
2.5 - Adresse: Hattingvej 5, 8700 Horsens.
2.6 - CVR: 33368178

3. Hvornår indsamler vi dine data:

3.1 - Selskabet indsamler først dine data i det øjeblik vi anmoder herom, og vi orienterer dig om hvilke data vi indsamler og til hvilke formål de pågældende data indsamles.

3.2 - Selskabet indhenter ikke data fra tredjeparter.

4.  Hvilke data indsamles:

4.1 - Selskabet anvender dine data for at kunne opfylde en aftale Selskabet er en del af, eller for at kunne besvare din henvendelse.

4.2 - Selskabet indsamler alene almindelige persondata, hvilket omfatter, navn og kontaktoplysninger.

5. De registrerede persondata anvendes til:

5.1 - Selskabet indsamler og registrer alene persondata til følgende formål:
5.2 - Administrative formål
5.3 - Opfyldelse af en aftale indgået med Selskabet
5.4 - Til opfyldelse af en anmodning i relation til Selskabets ydelser
5.5 - Stillingsbesættelse
5.6 - Dine persondata indsamles alene til opfyldelse af ovennævnte formål, og såfremt der skulle vise sig behov for at behandle de pågældende data til andet formål, vil du blive bedt om at samtykke hertil, med mindre samtykke ikke er nødvendigt.

6. Relevant persondata:

6.1 - Selskabet begrænser til enhver tid den persondata der behandles om dig til det nødvendige, og sikrer således at der ikke behandles eller opbevares unødig persondata.

6.2 - Formålet med registreringen af den pågældende data afgør hvilke persondata der behandles om dig, dog behandles maksimalt persondata der er nødvendig for at kunne opfylde de I pkt. 5 anførte formål.

7. Nødvendige data:

7.1 - Selskabet anvender og behandler alene de data som er nødvendige for at kunne opfylde de i pkt. 5 fastsatte formål herunder at opfylde en aftale med dig eller besvare en henvendelse.

7.2 - Selskabet arbejder løbende på ved organisatoriske tiltag og opdatering af programmer at sikre at mængden af persondata altid begrænses mest muligt.

7.3 - Det kan udover de data der er nødvendige for at opfylde de i pkt. 5 anførte formål ligeledes være nødvendigt at indsamle yderligere oplysninger, dersom dette er nødvendigt i relation til gældende lovgivning.

8. Kontrol og opdatering:

8.1 - Selskabet sørger for løbende at kontrollerede de registrerede persondata, og opdaterer disse når der er ændringer heri.

8.2 - Du kan som registreret til enhver tid meddele os såfremt der er sket ændringer i dine persondata herunder i særlig grad dine kontaktoplysninger. Henvendelse kan ske vi kontaktoplysninger i denne privatlivspolitik.

8.3 - Selskabet har endvidere vedtaget interne retningslinjer for kontrol og opdatering af persondata.

9. Sletning:

9.1 - Selskabet sørger for løbende at slette persondata der ikke længere er nødvendig eller relevant for de i pkt. 5 anførte formål.

9.2 - Du kan til enhver tid begære dine persondata slettet, såfremt Selskabet ikke er berettige til at opbevare dine persondata uden dit samtykke, eller de pågældende oplysninger er nødvendige for at Selskabet kan opfylde den indgåede aftale eller anmodning.

10. Videregivelse:

10.1 - Selskabet videregiver ikke dine persondata til tredjelande eller andre aktører. Der kan være tilfælde, hvor vi der videregives til transportører.

11. Sikkerhed:

11.1 - Selskabet har interne regler for håndteringen af dine persondata. Retningslinjer der sammen med selskabets sikkerhedsforanstaltninger sikrer at dine persondata beskyttes og sikres imod tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang.

12. Cookies:

12.1 - Formål og relevans.
Der anvendes cookies på jacobsenplus.dk med det formål at optimere hjemmesiden, og gør den mere brugbar for dig. Cookies kan også blive brugt i forbindelse med sociale medier. Man kan til enhver tid slette cookies fra computeren. Læs mere under Cookie information.

13. Du har ret til:

13.1 - Du har altid ret til at få adgang til de persondata som selskabet har registreret omkring dig, herunder at få oplyst hvilke data vi opbevarer omkring dig, hvor de er indsamlet fra, hvad vi skal bruge dem til. Hvis du ønsker det kan du også få oplyst hvor længe vi opbevarer dine persondata, hvem der opbe-varer dem og hvor. Hvem vi deler dine data med, hvis vi deler disse.

13.2 - Der er i visse tilfælde oplysninger som selskabet ikke udleverer det kan være hvor det andre privatpersoners privatlivsbeskyttelse vejer tungere, hensyn til immaterielle rettigheder og forretningshemmeligheder.

13.3 - Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du blot kontakte selskabet på en af følgende måder:
Pr. tlf. på 75648722.
Pr. mail på anh@jacobsenplus.dk
Pr. brev på Jacobsen Plus A/S, Hattingvej 5, 8700 Horsens.

13.4 - I tilfælde af at selskabet har registreret persondata omkring dig, og du bliver bekendt med at de registrerede data ikke er korrekt, eller unøjagtige, er du berettiget til at anmode om at de ukorrekte data slettes, og de unøjagtige data præciseres. Du skal sende information om de data du måtte mene er unøjagtige eller forkerte, hvorefter selskabet vil tage sig af sagen.

13.5 - Der kan være tilfælde, hvor du ikke er enig i at vi behandler dine persondata i de tilfælde kan du anmode selskabet om at slette de pågældende data. Det kan du ligeledes gøre såfremt du mener at de selskabet behandler data i strid med lovgivningen, ikke længere er nødvendige eller at du har trukket dit samtykke tilbage til behandlingen.

13.6 - Selskabet vurderer herefter om der er baggrund for at efterkomme ønsket om sletning eller rettelse af persondata. Er der baggrund for at gennemføre sletning eller rettelse, vil dette ske hurtigst muligt.

13.7 - Du kan til enhver tid gøre indsigelse overfor selskabets behandling af dine persondata, eller mod at selskabet videregiver dine data.

13.8 - I tilfælde af at du ønsker at gøre indsigelse kan du kontakte selskabet på de i pkt. 13. 3. anførte måder, med angivelse af hvilken behandling du gør indsigelse imod, og hvorfor.

13.9 - Er din indsigelse berettiget, vil selskabet stoppe med at behandle dine persondata, og vil enten slette eller tilbagelevere disse til dig.

13.10 - Du har ret til at få de persondata retur, som du måtte have stillet til rådighed for selskabet, eller de data som selskabet har indhentet fra andre på baggrund af din accept heraf. Er du part i en kontrakt med selskabet, kan du ligeledes få dine persondata retur, dog har selskabet ret til at behandle de persondata der er nødvendige for at kunne opfylde aftalen med dig.

13.11 - Du er ligeledes berettiget til at få overført dine persondata til en anden tjenesteudbyder, såfremt du måtte ønske det og der er foreneligt med den indgåede kontrakt.

13.12 - I de tilfælde at selskabet skal tilbagelevere eller videregive persondata, vil de blive leveret i et normalt anvendt format.

13.13 - Selskabet bestræber sig på at besvare henvendelser så hurtigt som muligt og senest en måned fra indsigelsens modtagelse, dog kan der i perioder forekomme travlhed der kan afstedkomme længere sagsbehandlingstid. I tilfælde heraf vil du blive orienteret herom.

Selskabet ser frem til et udbytterigt samarbejde, og såfremt du har ønsker eller forslag til forbedringer er du altid velkommen til at kontakte selskabet på kundeservice@jacobsenplus.dk.

14. Facebook:

Formål:
14.1 - Vi og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger virksomhedens Facebook-sider. Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre os over for potentielle kunder, bevare henvendelser og lignende beslægtede formål.

14.2 - De konkrete Facebook-sider administreret af firmanavn er: Jacobsen Plus A/S og https://www.facebook.com/jacobsenpl...

14.3 - Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber os at sikre, at de besøgende på vores Facebook-side får information om persondata. På nuværende tidspunkt indebærer dette bl.a., at vi løbende forsøger at indgå i en dialog med Facebook omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har man også som besøgende på vores Facebook-sider mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.

14.4 - Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet.

14.5 - Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager vi følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger bliver disse slettet så snart de kommer til vores kendskab.

14.6 - Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger, der afgives, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

14.7 - Opbevaring af personoplysninger
Da de personoplysninger der afgives på Facebook-siderne afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen, med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

14.8 - Automatisk afgørelser og profilering
Vi antager, at Facebook foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som Facebook er dataansvarlig for. Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering.

14.9 - Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook-sider, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.

14.10 - At du fastgør opslag på dine Facebooksider (du fastgør opslag ved at trykke på de de små prikker i højre hjørne af opslag):
Vi har pt. ingen indflydelse på den del af de indsamlede personoplysninger, som Facebook behandler. Indtil vi får mulighed for dette, er besøg på vores Facebook-side derfor behæftet med en vis usikkerhed for behandlingen af personoplysninger.
Indkøbskurv